הממליץ

מעבר לתשלום מנוי

רמת מנוי שנה

המלצות האנליסטים V.I.P

גישה להמלצות כדורגל + כדורסל עולמי + ליגת NBA + הטפסים המדוייקים שהאנליסטים שלנו שולחים בכל יום!

חברות עבור ₪990.00 בלבד לכל ‎חודש.

וניתן לבטל את המנוי בכל רגע נתון שלא יחודש.

האם יש לך קוד הנחה?


פרטי משתמש כבר יש לך משתמש? התחבר כאן

השאר את זה ריק

מידע נוסף


כתובת חיוב


תקנון האתר

הגדרות 

האתר

אתר האינטרנט שכתובתו https://hamamlitz.com/

החברה / מפעילת האתר 

שיווק וטכנולוגיה בע”מ.

מדיניות הגנת הפרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה וכפי שתופיע באתר החברה ו/או במשרדיה.

משתמש

כל גולש ו/או צופה בתכנים ובשירותים המופיעים באתר ו/או רוכש ו/או גורם המבצע פעולה, במישרין ו/או בעקיפין הניתנת לביצוע באתר.

עסקה

רכישת אפשרות לצפות בסקירות/המלצות על תוצאות משחקי ספורט בכפוף לתנאי העסקה ולהוראות התקנון.

רוכש

משתמש שנרשם לאתר וביצע עסקה. 

שימוש אישי

שימוש מוגבל ושאינו בלעדי שנועד לשימושו של הרוכש בלבד ואשר אין לשתף אותו עם אחרים או לצרכים מסחריים ו/או פומביים ו/או ציבוריים, ללא מתן כל סוג של קניין ו/או זכות ו/או הרשאה אחרת כלשהי.

סקירה/המלצה 

מידע אינפורמטיבי בלבד הכולל ניתוח אופציונאלי של אנליסטים לתוצאות אפשריות למשחקי ספורט מסוימים. המידע המופיע בסקירה אינו בא להבטיח ו/או לחזות באופן מדויק את תוצאות המשחק. המידע כאמור אינו ודאי וההסתמכות עליו היא באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. 

 

תוכן / תכנים 

כל מידע מכל מין וסוג המופיע באתר ובסקירות/המלצות בכל צורה שהיא לרבות, מידע חזותי ו/או קולי ו/או מילולי ו/או כל שילוב כזה או אחר שלהם, עיצובים גרפיים, מאמרים, הערכות, סקירות, ניתוחים, ידיעות, שרטוטים, אובייקטים, סימנים, תצלילים (סמלים חזותיים), איורים, תמונות, תמונות נעות, סמלילים (לוגו/אייקון), סרטים, דמויות, קבצי שמע, הנפשות, סמלים, תוכנות וקודי מחשב וכן כל שביב מידע שיוצג למשתמש על-ידי האתר ו/או בסקירות/המלצות.

חבילת מנוי VIP

חבילת שירות מנוי אישית, הכוללת גישה לסקירות שיפורסמו מעת לעת והיו זמינות באזור האישי של המשתמש באתר. החבילה כאמור תימשך מדי חודש וחודש עד לסיום המנוי על-ידי המשתמש, בכפוף לתנאי הביטול כמפורט בתקנון.

חבילה יומית להמלצות האנליסטים

חבילת שירות חד פעמית אישית לפרק זמן מוגבל ולמשך 18 שעות בלבד, הכוללת גישה סקירות/המלצות מיוחדות שאנליסטים מרכיבים ובוחרים באופן ייחודי, בכפוף לתנאי העסקה והוראות התקנון.

כוח עליון

נסיבות אשר אינן בשליטת החברה, ולא ניתן לדעת עליהן מראש, ואשר מובילות לכך שקיום ההעסקה, בתנאים שנקבעו מראש, הינו בלתי אפשרי ו/או בלתי צודק, לרבות (אך לא רק) אסון בלתי צפוי, ניתוק זרם החשמל, ניתוק אספקת האינטרנט, תקלה באתר, תקלה בספק האינטרנט של המשתמש ו/או של האתר, פגיעה ברשתות התקשורת, מצב בטחוני רגיש ועוד (לא מדובר ברשימה סגורה).

מבוא

 1. הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. האתר מופעל על-ידי החברה. יש לקרוא בקפידה רבה את כל תנאי התקנון, בטרם השימוש באתר, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.  למונחים המופיעים בסעיף ההגדרות לעיל תהיה המשמעות המופיעה לצידם.
 2. עצם הכניסה לאתר וביצוע כל שימוש ו/או פעולה באתר מהווה הצהרה מטעם המשתמש כי הוא קרא והבין את תנאי התקנון והסכים להם. המשתמש מצהיר כי לא יהיו לו טענות ו/או תביעות כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לאפשרויות המופיעות באתר, תכונותיו, מגבלותיו, ההתחייבויות הכלולות בו, והתאמתו לצרכיו או לדרישותיו. ככל ואינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים בתקנון, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולהימנע מלעשות כל שימוש ו/או פעולה באתר. 
 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה באתר, לרבות צפייה בתכנים המופיעים באתר ו/או בעת ביצוע רכישה באתר. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים באתר, הוראות התקנון יגברו. 
 2. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לשני המינים באופן שווה. הכותרות בתקנון מובאות לצורך נוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות כזו או אחרת. 
 3. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי התקנון לרבות את מדיניות הגנת הפרטיות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, מומלץ להקפיד לחזור לדף זה מעת לעת כדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר בגין עדכונים שיבוצעו בתקנון לרבות במדיניות הגנת הפרטיות.

כללי

 1. האתר מאפשר רכישת חבילות מנוי vip  הכוללות סקירות של אנליסטים לתוצאות אפשריות למשחקי ספורט נבחרים לשימוש אישי בלבד בכפוף להוראות התקנון. המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש בסקירות/המלצות לצורך מטרה כלשהי אחרת לרבות הצגתם באירועים ו/או מופעים ו/או במקומות ציבוריים. אין להעתיק ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים ו/או בסקירות/המלצות, וכל שימוש מסחרי ו/או פומבי בהם מהווה הפרה של הוראות התקנון ופגיעה בזכויות החברה, למעט אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב מאת החברה ובכפוף לתנאיה ודרישותיה. 
 2. לשם ביצוע רכישה באתר יתבקש המשתמש להירשם לאתר ולמסור פרטים אישיים כגון, שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד וכתובת דוא"ל. ללא מילוי כל השדות המופיעים בדף ההרשמה, המשתמש לא יוכל להירשם לאתר ו/או לבצע רכישה באמצעות האתר. 
 3. אין בגלישה באתר ו/או בצפייה בתכנים לרבות בסקירות/המלצות ובשימוש בהם כדי להקנות למשתמש זכויות מכל סוג באתר ו/או בתכנים שיוצגו באתר, וכן אין לראות במידע ובתכנים המוצגים באתר כהתחייבויות או מצג כלפי המשתמש. 
 4. המשתמש פוטר את החברה מכל נזק או הפסד שייגרם לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהסתמכות ו/או הישענות על המידע והתכנים המופיעים באתר. מובהר ומוסכם כי הצפייה בסקירות/המלצות הינה באחריות המשתמש בלבד.
 5. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר להתאמת הסקירות/המלצות לצרכיו ו/או לדרישותיו ו/או לציפיותיו. המשתמש מצהיר כי הצפייה בסקירות/המלצות היא על אחריותו האישית והבלעדית ואין ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה לרבות האנליסטים שהכינו את הסקירות/המלצות ו/או גורם מטעמם ו/או בקשר לשביעות רצון המשתמש מהתכנים ו/או מהסקירות/ומהמלצות. לחברה לא תהיה אחריות לכל נזק מכל סוג כלפי אף גורם בגין פעולה ו/או התנהגות שבוצעה במישרין ו/או בעקיפין הנובעת מהצפייה בסקירות/המלצות. 
 6. החברה רשאית לשנות את מחירי חבילות מנוי ה-VIP ו/או להסיר אותן או חלקן מהאתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבצעים ו/או פרסומים שיפורסמו באתר יהיו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. החברה רשאית להגביל את כמות הרכישה של חבילות מנוי vip  מסוימות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 7. מבלי לגרוע מהאמור ביתר סעיפי התקנון, החברה רשאית לאפשר למשתמש לצפות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה, בסקירות מסוימות ללא עלות ו/או לפרסם אותן באתרים אחרים ו/או ברשתות חברתיות בכפוף להוראות התקנון, ואין בכך כדי להקים למשתמש תביעה ו/או טענה כנגד החברה הן במישרין והן בעקיפין.
 8. החברה עושה מאמצים לבדוק את המידע המופיע בתכנים לרבות בסקירות/המלצות אך אין בכך כדי למנוע טעויות. ידוע למשתמש כי החברה אינה יכולה להבטיח שלא יהיו טעויות מכל סוג בתכנים המופיעים באתר ובסקירות/המלצות וכן למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 9. המשתמש מודע לכך כי עשויים לחול דחיות ו/או ביטולים במשחקי הספורט המופיעים בתכנים ו/או בסקירות/המלצות, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה למפעילת האתר בקשר לכך. יצוין, כי הדחיות ו/או הביטולים כאמור יכולים להיות מכל סיבה שהיא ובין היתר בגין שינויי מזג האוויר ו/או נסיבות שאינן קשורות למפעילת האתר.
 10. למען הסר ספק, ההסתמכות על התכנים ו/או הסקירות/המלצות הינן באחריותו של המשתמש בלבד. החברה עושה מאמצים כדי לרענן ולעדכן את המידע ו/או התכנים ו/או הסקירות/המלצות המופיעים באתר, וכי ידוע למשתמש שייתכן והמידע באתר לא יהיה מדויק ו/או מעודכן בזמן האמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה למפעילת האתר בקשר לכך. בכל מקרה, באחריותו של המשתמש לבדוק ו/או לוודא בעצמו את המידע ו/או התכנים ו/או הסקירות/המלצות המופיעים באתר. 
 11. ידוע למשתמש כי בחירת המשחקים המופיעים בתכנים ו/או בסקירות/המלצות נעשית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק תכנים ו/או סקירות /המלצות בקשר למשחקים מליגות מסוימות ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 
 12. החברה רשאית לשנות ו/או להסיר את הסקירות/המלצות המופיעות באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 13. הצפייה בסקירות/המלצות מצריכה חיבור לרשת האינטרנט ושימוש בדפדפן מתאים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אפשרות הצפייה הזמינה באמצעות האתר. 
 14. החברה רשאית להפסיק או להשעות את מתן השירותים למשתמש שאינו עומד בתנאי התקנון ו/או שהתנהגותו פוגעת בניהול העסקים התקין ו/או שחזר לו חיוב באמצעי התשלום ו/או שהזין במכוון פרטים שגויים לאתר ו/או עשה שימוש באתר כדי לבצע פעולה בלתי חוקית או כל פעולה אחרת לרבות מעשה או מחדל שיש בה כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בגורמים שהתקשרו עם החברה. 
 15. הרוכש נושא בכל אחריות לכל תשלום שלא נגבה בפועל לרבות עקב חזרה של חיוב על-ידי אמצעי התשלום ו/או תפוגת אמצעי התשלום ו/או ביטול החיוב על-ידי הרוכש באופן חד צדדי אצל החברה המספקת את אמצעי התשלום ו/או ביטול החיוב מצד החברה המספקת את אמצעי התשלום ו/או מכל סיבה אחרת.
 16. מסירת פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום על-ידי הרוכש נעשית בהסכמתו ומרצונו החופשי. הרוכש מעניק הרשאה לחייב את כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום המקושר לחשבון לו בהתאם לסוג חבילת מנוי ה- vip שרכש.
 17. התכנים המופיעים באתר שייכים לחברה ו/או לגורמים הקשורים עמה ומוגנים בזכויות יוצרים, זכויות כלכליות, זכויות מוסריות, סימני מסחר והוראות דין נוספות הקשורות לקניין רוחני. העתקה, שכפול, שידור, הקרנה, פרסום, הצגה, הפצה ו/או כל פעולה אחרת שיש בה כדי למכור ו/או להעביר לצד שלישי במישרין ו/או בעקיפין את התכנים המופיעים באתר אסורה על- פי דין,לרבות חוק זכויות יוצרים, תשס"ח 2007, פקודת סימני מסחר תשל"ב 1972 ו/או כל הוראת דין אחרת הקשורה לקניין רוחני. 
 18. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, בכפוף להוראות הדין.

כשירות לביצוע פעולות באתר והצהרות נוספות

 1. המשתמש מצהיר כי הוא בגיר - מעל גיל 18, וכשיר מבחינה משפטית לבצע פעולות באתר.
 2. במידה והנך קטין - מתחת לגיל 18, עליך לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. כל פעולה שתבוצע באתר על ידי קטינים מהווה הסכמה של ההורים והקטינים להוראות המפורטות בתקנון. 
 3. המשתמש מצהיר כי קיימת לו כתובת דואר אלקטרונית פעילה.
 4. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים המוזנים על-ידו לאתר מדויקים וכי הוא הבעלים של כרטיס אשראי שהוזן על-ידו לאתר.

מדיניות הגנת הפרטיות: 

 1. החברה פועלת באמצעי זהירות על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיות וסודיות המידע המוזן באתר על-ידי המשתמש. המידע והפרטים אשר ייאספו על המשתמש ישמרו במאגר מידע של החברה ו/או מי מטעמה.
 2. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שאין חובה חוקית למסור את הנתונים לאתר וכי הוא עושה זאת מתוך בחירתו ורצונו החופשי. המשתמש רשאי בכל שלב לפנות למפעילת האתר בבקשה למחוק את הפרטים שנרשמו על אודותיו במאגר המידע. 
 3. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בקבצי טקסט ותוכנה, פיקסלים, תגיות וטכנולוגיות דומות (המכונים "coockies") אשר נמצאים במחשב המשתמש או שמקורם אצל צדדים שלישיים לרבות רשתות חברתיות כגון גוגל, אינסטגרם, כדי להבין טוב יותר את אופן השימוש של המשתמש באתר וכן לאסוף מידע על אודות הדפדפנים והמכשירים שברשות המשתמש וללמוד על פעילותיו, כדי להתאים את האתר לצרכיו ולשפר את חווית השימוש, לרבות על-ידי הצגת פרסומות ומודעות בהתאמה אישית. החברה תהיה רשאית לשתף צדדים שלישיים וכן רשתות חברתיות במידע שתאסוף על המשתמש באמצעות השימוש coockies.
 4. קבצי  coockies משמשים לאגירת מידע, אימות ומעקב כגון אחסון העדפות המשתמש, הקבצים כאמור משמשים לעיתים לתיעוד הפעולות שבוצעו באתר מסוים או לניטור פעילות גלישה קשורה. על מנת לבטל אפשרות לבצע שימוש ב coockies על המשתמש לשנות את הגדרות דפדפן האינטרנט בו הוא עושה שימוש, כגון chrom או explorer.
 5. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשמור נתונים ומידע על המשתמש בין היתר לצורך הצעת שירותים ומוצרים שונים שעשוי להיות ללקוח עניין או צורך בהם, מעת לעת, מטעם החברה ו/או על-ידי צדדים שלישיים עמם התקשרה בהסכם ו/או ספקי משנה ו/או ובעת מיזוג/התארגנות חדשה/מכירת פעילותה, והכל בכפוף לזכויות המשתמש לפי הדין.
 6. החברה רשאית לשמור בין היתר את היסטוריית ההזמנות של המשתמש וכן תהיה רשאית לנתח את הרגלי הצריכה של המשתמש לצורך שיפור וייעול חווית השירות באתר.
 7. המשתמש רשאי לתת את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים עמם התקשרה בהסכם, לשם קבלת התראות והודעות בדיוור ישיר אשר יכילו דבר פרסומות. יצוין כי המשתמש רשאי בכל שלב לחזור בו מהסכמתו ולבקש מהחברה להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה. 
 8. המשתמש נותן את הסכמתו לחברה לשלוח לו מידע בנוגע לחשבון שלו, כגון חשבוניות, אימות פרטי לקוח, שינויים בסיסמה או באמצעי תשלום, התראות, הודעות (ו/או מידע נוסף רלוונטי הקשור לחשבונו), באמצעות פריטיו שהוזנו בעת ביצוע ההרשמה לאתר. כמו כן, החברה תהיה רשאית ליצור קשר עם המשתמש קשר באמצעות sms, דוא"ל, וואצפ, טלפון או כל אמצעי אחר על מנת לקבל את המשוב של המשתמש לתהליך הרכישה באתר ו/או לתכנים המופיעים באתר.
 9. למען הסר ספק החברה לא תשמור את פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שימסור המשתמש במאגר המידע, והשימוש בפרטי האשראי יהיה לצורך חיוב המשתמש במסגרת ביצוע העסקה והעברת המידע לחברה החיצונית המספקת שירותי סליקה בלבד. חיוב כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום יתבצע באמצעות ממשק מאובטח העושה שימוש בטכנולוגיות אבטחת מידע מוכרות ssl או .pci החברה החיצונית המספקת שירותי סליקה עשויה לשמור את 4 הספרות האחרונות והתוקף של הכרטיס ו/או נתונים אחרים בקשר לאמצעי התשלום, בין היתר כדי לדעת מתי הכרטיס ו/או אמצעי התשלום אינו ניתן לשימוש, והכל בכפוף לשמירה על זכויות המשתמש בהתאם להוראות הדין. 
 10. החברה שומרת על אבטחת הפרטיות של המשתמש ונוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור על פרטיותו. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהרכישה באתר מבוצעת בסביבת אינטרנטית-מקוונת, ואין באפשרות החברה להבטיח חסינות מלאה ומוחלטת מפני פעולות פצחנות ו/או הפרעות ושיבושים, שיבוצעו בידי מבצעי פעולות זדוניות ובלתי חוקיות, המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
 11. על המשתמש לשמור בקפידה רבה על שם המשתמש הסיסמה האישית ולכניסה לאתר, ולא לחשוף ו/או להעביר אותם בשום אופן לאף גורם אחר. שם המשתמש והסיסמה הינם אישיים ובאחריות המשתמש לנקוט בכל הפעולות הדרושות לשם שמירת סודיותם ואבטחתם. יודגש, כי במידה ושם המשתמש והסיסמה יזלגו לגורם שלישי בשל אי שמירת סודיותם בשל מעשה ו/או מחדל ברשלנות ו/או כוונת זדון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש בקשר לכך. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה/ ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל פעולה שבוצעה באמצעות גורם אחר שאינו המשתמש.
 12. המשתמש רשאי לפנות לחברה בבקשה לעיין בפרטי המידע שנשמר על אודותיו במאגר המידע בהתאם לקבוע בסעיף 13 לחוק חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. העיון במידע יעשה באמצעות תיאום וקביעה מראש עם שירות הלקוחות של החברה.

 חבילות מנוי  vip

 1. בעת רכישת חבילת מנוי vip באתר, הרוכש נותן את הרשאתו לחייב את אמצעי התשלום שמסר, מדי חודש בחודשו, וזאת עד לביטול החבילה על-ידו בהתאם לתנאי הביטול כמפורט בתקנון. דמי המנוי ייגבו בכל מחזור חיוב בן 30 יום, החל ממועד הרכישה. ככל והמנוי לא בוטל על-ידי הרוכש לפני תאריך החיוב, אזי הרוכש מעניק הרשאה לחייב את אמצעי התשלום בדמי המנוי של תקופת החיוב הבאה.
 2. תכנית מנוי vip כדורגל –כוללת גישה ל-100 סקירות לפחות מדי חודש (30 יום ממועד הרכישה) בענף ספורט כדורגל עולמי שיפורסמו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה והיו זמינות באזור האישי של המשתמש. חבילת מנוי vip כדורגל תימשך מדי חודש וחודש עד לסיום המנוי על-ידי המשתמש, ובכפוף לתנאי הביטול כמפורט בתקנון.
 3. תכנית מנוי vip כדורסל - כוללת גישה ל-50 סקירות לפחות מדי חודש (30 יום ממועד הרכישה) בענף ספורט כדורסל עולמי ו- NBA שיפורסמו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה והיו זמינות באזור האישי של המשתמש. חבילת מנוי כדורסל תימשך מדי חודש וחודש עד לסיום המנוי על-ידי המשתמש, ובכפוף לתנאי הביטול כמפורט בתקנון.
 4. תכנית מנוי vip המלצות האנליסטים - כוללת גישה חודשית לסקירות/המלצות מיוחדות שהאנליסטים מרכיבים ובוחרים מדי יום באופן ייחודי, בתחומי ספורט כדורגל + כדורסל עולמי וליגת NBA בהתאם לשיקול דעתה של החברה והיו זמינות באזור האישי של המשתמש. חבילת מנוי vip המלצות האנליסטים תימשך מדי חודש וחודש עד לסיום המנוי על-ידי המשתמש, בכפוף לתנאי הביטול כמפורט בתקנון.

רכישת חבילה יומית להמלצות האנליסטים

גישה חד פעמית בלבד לסקירות /המלצות מיוחדות שהאנליסטים מרכיבים ובוחרים באותו יום ספציפי באופן ייחודי, בתחומי ספורט כדורגל + כדורסל עולמי וליגת NBA , בהתאם לשיקול דעתה של החברה ואשר יהיו זמינות באזור האישי למשך 18 שעות בלבד. רכישת חבילה זו כרוכה בתשלום חד פעמי בכפוף לתנאי הוראות התקנון.

אפשרויות ביטול

 1. באפשרות הרוכש לבטל את חבילות מנוי ה- vip בכל עת באמצעות האזור האישי המקוון באתר. 
 2.  החברה משקיעה מאמצים רבים לצורך הכנת חבילות מנוי vip , ומחירן נקבע בהתאם לכך. יובהר כי לא ניתן לרכוש חבילת vip לתקופות מנוי חלקיות או לקבל החזר כספי בגין אי שימוש או ניצול של חבילת ה-vip .  

היבטים נוספים

 1. אישור סופי בדבר ביצוע העסקה ישלח לכתובת הדוא"ל שמסר המשתמש, לאחר אימות אמצעי התשלום או כרטיס האשראי ע"י החברה החיצונית המספקת שירותי סליקה או חברת האשראי.
 2. שירות הלקוחות של החברה זמין במספר וואצפ של השירות לקוחות כמפורט בדף יצירת קשר באתר.
 3. המשתמש מסכים כי תחום השיפוט לבירור מחלוקות בין הצדדים יהיה בבתי המשפט בתל אביב.
 4. החברה לא תהיה מחויבת לעדכן את המשתמשים בעת ביצוע עבודות תחזוקה ו/או השבתת האתר לצורך כך. 
 5. החברה רשאית למכור ו/או להעביר ו/או למזג את האתר ו/או להתארגן מחדש ביחס לפעילות האתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 6. לצורך צפייה נאותה בסקירות המשתמש לוודא כי עומדת לרשותו תשתית אינטרנט תקינה. ככל שיש תקלה ו/או שיבוש באופן הצפייה של הסקירות/המלצות, על המשתמש להודיע על כך באופן מידי לשירות הלקוחות של החברה.
 7. למען הסר ספק, האתר אינו מספק שירות המאפשר לבצע הימורי ספורט ו/או הימורים מכל סוג, והחברה אינה קשורה בשום צורה ואופן לגורם המאפשר לבצע הימורי ספורט. המידע המופיע באתר זה, הינו אינפורמטיבי בלבד והאחריות על השימוש ו/או ההסתמכות עליו הינו באחריות המשתמש בלבד כמפורט בתנאי תקנון זה.  

EN

יצירת קשר ותמיכה

הממליץ ברשתות החברתיות

התחברות

בחירת דרגת הרשמה

ההרשמה לאתר הממליץ כרוכה בבחירת דרגת הרשמה ותשלום חודשי מתחדש עבור המנוי.

לאחר מכן תקבל גישה להמלצות של האנליסטים שלנו בדרגת המנוי שבחרת.